Disclaimer

Alle merken, auteursrechten, patenten, intellectuele en andere eigendommen die van toepassing zijn c.q. gebruikt of afgebeeld worden op de website van Salad & the City behoren te allen tijde aan Salad & the City V.O.F, hierna genoemd als Salad & the City, tenzij zulks uitdrukkelijk anders staat vermeld, dan wel in het geval het intellectuele eigendomsrechten van derden betreft. De intellectuele eigendomsrechten worden op geen enkele wijze in licentie gegeven of overgedragen aan derden.

Elke vorm van reproductie (zulks in de ruimste zin van het woord), ieder gebruik van een kopie, of het verveelvoudigen of verspreiden van (een gedeelte van) de inhoud van de website van Salad & the City is strikt verboden, tenzij voorafgaand schriftelijke toestemming van Salad & the City is verkregen. Onder (een gedeelte van) de inhoud van de website van Salad & the City wordt (onder meer, doch niet uitsluitend) verstaan alle (video- of foto-) afbeeldingen, logo’s, of ander materiaal zichtbaar op de website van Salad & the City. Gebruik van (een gedeelte van) de gegevens van de website van Salad & the City op een andere website is eveneens verboden. Het is niet toegestaan om (een gedeelte van) de inhoud van de website van Salad & the City aan te passen en of te wijzigen.

Salad & the City verricht bijzonder veel inspanningen om de op de website gegeven informatie zo actueel mogelijk te houden. Het is desondanks mogelijk dat informatie op de website niet (meer) in overeenstemming met de werkelijkheid is. Salad & the City aanvaardt voor dergelijke onjuistheden of onvolledigheden geen enkele aansprakelijkheid en kan niet gehouden worden de eventueel als gevolg daarvan geleden schade te vergoeden. Salad & the City staat niet in voor de veiligheid van haar website.

Salad & the City sluit iedere aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruik van de website van Salad & the City uit, tenzij deze schade het directe gevolg is van opzet of een grove fout van Salad & the City. Daarbij dient onder meer (doch niet uitsluitend) gedacht te worden aan schade als gevolg van virussen, computerfraude, schade aan hard- of software. Gebruik van de website geschiedt dan ook geheel voor eigen rekening en risico. Salad & the City sluit ten slotte iedere aansprakelijkheid uit voor schade die is ontstaan c.q. is veroorzaakt als gevolg van fouten en (/of) grove opzet van ondergeschikten en niet-ondergeschikten.

Salad & the City is niet aansprakelijk c.q. verantwoordelijk voor (de inhoud van de) websites van derden waartoe de bezoeker toegang krijgt via eventuele “hyperlinks” die aanwezig zijn op de website van Salad & the City. De deelnemer c.q. bezoeker van de internetsite van Salad & the City is zich er van bewust dat aan het gebruik van internet bepaalde risico’s verbonden zijn.